Thread subject: Diptera.info :: Tachinidae (now identified as Bithia spreta)

Posted by Malgo on 22-11-2020 17:48
#3

Adding photo

Edited by Malgo on 22-11-2020 17:52