Thread subject: Diptera.info :: Empididae ID? (South Korea)--> Empis(Xanthempis) sp.

Posted by Iain MacGowan on 05-06-2020 18:36
#3

Empis (Xanthempis) stercorea