Thread subject: Diptera.info :: Lauxaniidae -> Tricholauxania praeusta(?)

Posted by Jan Willem on 16-12-2022 10:16
#4

Hmmm third antennal segment looks rather dark for T. praeusta.