Thread subject: Diptera.info :: Gymnosoma? => Eliozeta pellucens

Posted by Karsten Thomsen on 28-12-2021 16:23
#6

Thank you, John. Foolish me to forget what "Gymnosoma" means...