Thread subject: Diptera.info :: Syrphidae ID -- Eupeodes corollae (m)

Posted by Karsten Thomsen on 03-12-2021 11:31
#2

Eupeodes corollae (m).